Algemene voorwaarden Elektroline

 • Home
 • Services en reparaties
 • Algemeen
 • Algemene voorwaarden Elektroline

Toepasselijkheid:

 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en diensten, en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities.

Bedingen waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voorzover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 
 1. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 

Totstandkoming overeenkomsten:

3. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

 

4.Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt.De
wederpartij is aan schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen drie dagen na ontvangst van de inhoud van zodanige bevestiging is
ontkend.

 

Leveringsvoorwaarden ELEKTROLINE

 
 1. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als definitieve termijnen, zodat wij bij overschrijding van deze termijnen in gebreke dienen te worden gesteld.
 
 1. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade die hieruit voortvloeit komt voor rekening van de wederpartij.
 
Prijzen:
 
 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, exclusief B.T.W., verpakking, verzending, vervoersdocumenten, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
 
 1. Bij orders van ten minste een factuurbedrag van € 500,= exclusief B.T.W wordt franco geleverd.
 
 1. Prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 
 1. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het totstandkomen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden door ons aan de wederpartij in rekening gebracht.
 
 1. De in onze prijscouranten opgenomen prijzen zijn vrijblijvend, d.w.z. dat alle orders zullen worden uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering geldende prijzen en condities.
 
 
 
Annulering:
 
 1. Bij schriftelijke annulering binnen 7 dagen na het totstandkomen van de overeenkomst, dan worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht, vindt de annulering niet binnen 7 dagen plaats, dan wordt het algehele bedrag in rekening gebracht.
 
Reclames :
 

13.De controle op de hoeveelheid rust op de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst over de hoeveelheden gereclameerd dan worden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist te zijn erkent.

 

14.Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen na de nakoming door de wederpartij bij

ELEKTROLINE te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de transactie te hebben goedgekeurd.

Reclames buiten deze periode worden door ELEKTROLINE niet meer in behandeld.

 
 1. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling van het betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
 
 1. Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.
 
 1. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.
 
 1. Indien is overeengekomen dat, door de wederpartij aangeleverde artikelen zullen worden meeverpakt, dienen deze artikelen uiterlijk 6 weken voor de overeengekomen afleverdatum in ons bezit te zijn. Wederpartij is verantwoordelijk voor de aanlevering van deze artikelen. Indien artikelen niet voor de bovengenoemde termijn of een andere in overleg overeengekomen definitieve datum in ons bezit zijn, worden de pakketten zonder deze artikelen verpakt en afgeleverd. Reclames of annuleringen op grond van bovengenoemde worden niet geaccepteerd.
 
 1. Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.
 
 1. Indien de artikelen na de aflevering ervan wat betreft aard en /of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, beschadigd of oververpakt vervalt elk recht op reclame.
 
 1. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zullen wij uitsluitend gehouden zijn de artikelen, waarop de reclame betrekking heeft voor onze rekening te vervangen.
 
Retourzendingen:
 
 1. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ELEKTROLINE niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 
 1. Indien en voorzover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, is ELEKTROLINE gerechtigd tot creditering tegen marktprijzen op de dag van de terugname en aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van ten minste 20% van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd het recht op nakoming en verdere vergoeding van schade.
 

24. ELEKTROLINE is gerechtigd de teruggezonden artikelen ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te houden, of te doen houden, indien
deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclame zijn teruggezonden.

 
 
Reparatie voorwaarden ELEKTROLINE
 
 
Buiten garantie:
 

25. Alvorens een reparatie – buiten garantie – wordt uitgevoerd, zal een zo nauwkeurig mogelijke kostenbegroting worden opgesteld. Indien de consument besluit op basis hiervan de reparatie niet te laten uitvoeren, zullen de onderzoekskosten, voorrijdkosten, arbeidsloon en voorbereidingskosten – in rekening worden gebracht. Het apparaat zal dan in de staat worden teruggebracht waarin het aan de technicus is aangeboden.

 
 1. Indien tijdens de uitvoering van de reparatie duidelijk wordt dat de kostenbegroting zal worden overschreden, of als er nog andere gebreken geconstateerd worden, zal overleg plaatsvinden met de consument.
 
 1. De onderdelen blijven eigendom van ELEKTROLINE totdat de reparatie helemaal is betaald.

– eigendomsrecht c.q . pandrecht.-

 
 1. Indien een tweede servicebezoek voor dezelfde reparatie noodzakelijk is, zullen geen extra voorrijkosten in rekening worden gebracht. Arbeidsloon wordt wel berekend inclusief de eventuele gebruikte onderdelen.
 
 1. Op door ELEKTROLINE uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van 6 maanden op gebruikte onderdelen waarvan de eerste 3 maanden ook op arbeid en voorrijkosten. Uitgesloten zijn het verkeerd bedienen van de apparaten – gebruikersfouten - slijtage aan onderdelen van rubber, kunststof en glas.Onderdelen die door ondeskundig gebruik defect zijn geraakt worden niet onder garantie vervangen.
 
 1. De servicetechnicus bepaald of een reparatie onder deze garantie wordt afgehandeld.
 
 1. De garantie vervalt indien de consument binnen de garantieperiode werkzaamheden aan het apparaat door derden laat uitvoeren.
 
 1. Reparaties worden uitsluitend tegen contante betaling verricht; daaronder wordt ook verstaan betaling door middel van een eenmalige machtiging.
 
 1. Indien een eenmalige machtiging niet te incasseren is, zal de consument een factuur met administratiekosten ontvangen.
 
 1. Indien de consument met betalen in gebreke blijft, zal deze een factuur met administratiekosten ontvangen voor de uitgevoerde reparatie c.q . onderzoekskosten. Consumenten die vervolgens in gebreke blijven met betaling zullen door ELEKTROLINE niet meer worden bezocht voor een service bezoek. Eventuele vordering zal dan geschieden via een incassobureau of deurwaarder, de extra kosten die deze procedure met zich meebrengt zijn voor rekening van de consument.
 
 1. Door ondertekening van de werkbon verklaard de consument dat de uitgevoerde reparatie naar tevredenheid is uitgevoerd.
 
 1. Indien een consument op het afgesproken tijdstip niet aanwezig is , zullen bij het volgende bezoek extra voorrijkosten in rekening worden gebracht.
 
 1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 10 dagen na het servicebezoek.
 
 
 
 
 
Binnen garantie :
 

38. Alle reparaties welke binnen de garantietermijn vallen van een detaillist c.q . opdrachtgever, zullen conform de geldende afspraken worden afgehandeld tussen ELEKTROLINE en de detaillist c.q. opdrachtgever. Mochten hier geen schriftelijke afspraken gemaakt zijn, zullen de consumenten waar de reparatie wordt uitgevoerd contant afrekenen, en zelf voor verdere afhandeling zorgdragen. Zie ook artikel 25, 32,33,34.

 

39.Bij een schriftelijke overeenkomst tussen ELEKTROLINE, en een detaillist, c.q. opdrachtgever zal ELEKTROLINE, de garantievoorwaarden van de detaillist c.q.
opdrachtgever hanteren m.b.t. de uit te voeren reparaties en betalingswijze.

 

40. Mocht een servicebezoek welke is afgehandeld onder garantie door welke reden dan ook niet vergoed worden door de detaillist c.q .opdrachtgever, dan zullen
alsnog de gemaakte kosten in rekening gebracht worden aan de consument. Hieronder wordt verstaan de voorrijkosten, arbeidsloon, voorbereidingskosten en
eventueel gebruikte onderdelen.

 
 1. Mocht een detaillist c.q. opdrachtgever in gebreke blijven met betaling van de uitgevoerde reparaties, dan zal ELEKTROLINE de gemaakte kosten in rekening brengen aan de consument.
 
Betaling:
 

42. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum minus de eventuele korting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 
 1. Bij betaling na 14 dagen na factuurdatum vervalt elk recht op korting en dient het hele bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
 
 1. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling in verzuim te zijn.
 
 1. Indien de wederpartij niet binnen de in artikel 43 gestelde termijn van 30 dagen heeft betaald, heeft ELEKTROLINE het recht vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen, onverminderd de door ELEKTROLINE verder toekomende rechten.
 

46. .Iedere verplichting aan een wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of gedeeltelijk aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.

 
 1. Door ELEKTROLINE ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de verschuldigde administratiekosten en de rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.
 
 1. Geschied nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.
 
 
Kosten:
 

49. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn begrepen, welke door ELEKTROLINE worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15 % van de vordering, met een minimum van € 75,= waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van derden ter incasso is gesteld ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

 
 
Overmacht:
 
 1. In geval nakoming van onze levering-/reparatieverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die ELEKTROLINE niet hebben kunnen voorzien en waarop ELEKTROLINE geen invloed heeft, redelijkerwijze niet van ELEKTROLINE kan worden verlangd, is ELEKTROLINE gerechtigd de aflevering c.q. reparatie gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Mocht door voorgenoemde omstandigheden de nakoming van onze afleverings- c.q. reparatieverplichting langer dan een maand worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, voorzover deze al dan niet door ELEKTROLINE is uitgevoerd, te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij.
 
 1. ELEKTROLINE houd zich het recht voor artikelen, die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal gelijkwaardig artikel. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.
 
Eigendomsvoorbehoud:
 
 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van ELEKTROLINE tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. ELEKTROLINE k.rijgt bij vermenging, verwerking, of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Voor de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.
 
 1. Op alle door ons geleverde goederen c.q. diensten behoud ELEKTROLINE nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voorzover de wet zulks toelaat.
 
 1. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren, risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de tegenpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ELEKTROLINE te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
 
 1. De wederpartij verplicht zich om nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ELEKTROLINE ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de ELEKTROLINE aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.
 
 
Aansprakelijkheid:
 
 1. Bij geleverde goederen aan de wederpartij zal deze alle schade voor zijn rekening nemen en ELEKTROLINE vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade, indien en voorzover:

a.- Deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde artikelen door de wederpartij is ontstaan en/of

b.- deze schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet geheel conform instructies inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld.

Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde artikelen.

 
 1. ELEKTROLINE. is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan bij het in en uitbouwen van apparatuur welke niet volgens de juiste normen is ingebouwd, zulks geschied geheel op eigen risico van de consument.
 
 1. ELEKTROLINE, behoud zich het recht voor expertise in te schakelen, wegens schade welke bij de consument is ontstaan, en waarvan mag worden aangenomen dat deze op een redelijkerwijze af te handelen is, en zal derhalve alleen de kosten van de reparateur vergoeden, welke door ELEKTROLINE zelf ingeschakeld zal worden.
 
 1. Schades dienen volgens artikel 14 ingediend te worden, buiten deze termijn zullen ze door ELEKTROLINE niet meer als zodanig erkend worden.
 
 
Zekerheid en ontbinding:
 1. ELEKTROLINE is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, de nakoming van onze verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en is ELEKTROLINE gerechtigd voor verdere na-komingen van onze verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.
 
 1. ELEKTROLINE kan de levering en/of opdracht alleen uitvoeren indien ELEKTROLINE in het bezit is van een geldige kredietlimiet van onze kredietverzekeringsmaatschappij op het moment van uitlevering, tenzij schriftelijk andere afspraken zijn vastgelegd.
 
Ontbinding:
 
 1. Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding wordt nietig verklaart, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoord. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.
 
Conversie:
 

63. Alle transacties, leveringen en diensten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van transacties, leveringen en diensten met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht gelden voor het koninkrijk in Europa.

Alle geschillen tussen partijen, ook welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer hoofdvestiging.

Share our website